th-THen-US


Thursday, August 25, 2016การประชุมและการประเมินหลักสูตรภายใน

 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

ระลึกถึงอาจารย์ศิลป์ พีระศรี


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
      ประมวลภาพกิจกรรมคณะ


   ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา
 

           ประมวลภาพอื่นๆ


 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวทุนการศึกษา

 

ข่าวสมัครงาน

 

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวทุนภายใน/ภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานเอกชน/ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

 

การให้บริการ

 

E-Learning

 

แบบฟอร์ม

การให้บริการภายในห้องปฏิบัติการคอมเตอร์ การเรียนการสอนออนไลน์

ภายในคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แหล่งทุน

 

แบบฟอร์ม
ประชุมวิชาการ/

อบรมสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ/สกอ./

หน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมประชุม/

นำเสนอผลงานวิจัย/อื่นๆ

 

ข่าวประชามันพันธ์

 

แผนกลยุทธ์

 

ประกันคุณภาพ

รายงานผลประกันคุณภาพ

การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานประจำปี

 

เอกสารวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีของ คณะวิทยาการจัดการ ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ ของคณะวิทยาการจัด นิตยสารและเอกสารเผยแพร่ของคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวอบรม สัมมนา

ทุนการศึกษาต่อ

 

ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ

 

แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร

อบรม สัมมนาต่างๆ/

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครงานภายใน

คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านการจัดการโรงแรม หรืออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านการจัดการโรงแรม หรืออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านการจัดการเชิงวัฒนธรรม หรือทางด้านวัฒธรรมการศึกษา) ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านการจัดการเชิงวัฒนธรรม หรือทางด้านวัฒธรรมการศึกษา)
ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย
ขอเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านการจัดการโรงแรม หรืออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) ขอเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านการจัดการโรงแรม หรืออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาการทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาการทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

ปฏิทินคณะ

 2 

ก.ย.

2559

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

Big cleannig day

 

 17 

ก.ย.

2559

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

สี่แยกการตลาด 
 19
 21
 ก.ย.

 2559

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

- 19-20 Street Basketball
- 20 ตลาดนัดนักศึกษา /FolkSong

- 20-21 FolkSong

- 21 Freshy Night


ประมวลภาพ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร

มหาวิทยาลัย ศิลปากร

วิทยาเขตเพชรบุรี

แผนผังเว็บไซต์
รับสมัครงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41049 ,41046 - 48

เบอร์ตรง 0-3259-4028 โทรสาร 0- 3259-4027

งานวิชาการระดับปริญญาโท,เอก

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41051 - 41052 ,41331

เบอร์ตรง 0-3259-4031 โทรสาร 0-3259-4023

Subscribe
Login Copyright 2016 by DotNetNuke Corporation