25 กันยายน 2561
หน้าปัจจุบัน : สมัครเข้าศึกษา
การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

การสมัครเข้าศึกษาและคุณสมบัติ
-รอบที่ 1/1
-รอบที่ 1/2
-รอบที่ 2
-รอบที่ 4
-รอบที่ 5
ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบที่ 1/2 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio โดยมีการสอบข้อเขียน

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 24 มกราคม 2561


สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.admissions.su.ac.th

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) คลิกรายละเอียด


-รอบที่ 1/1 | Page 3 of 7 | -รอบที่ 2


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาการจัดการชุมชน
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
(อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
(อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา)
5. สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
6. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1. สาขาวิชาบัญชีGallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป