25 กันยายน 2561
หน้าปัจจุบัน : สมัครเข้าศึกษา
การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

การสมัครเข้าศึกษาและคุณสมบัติ
-รอบที่ 1/1
-รอบที่ 1/2
-รอบที่ 2
-รอบที่ 4
-รอบที่ 5
ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม


1. Download ประกาศการรับสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http:// www.admissions.su.ac.th

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (สำหรับหลักสูตรภาษาไทย) ที่ โทรศัพท์หมายเลข 032 594028 ,032 594043 – 50 ต่อ 41045, 41046 และ 41049 (สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ) 034 255751 (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Email : tcas2561@ms.su.ac.th

3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (สำหรับหลักบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม นานาชาติ) ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 639 7531-3 (สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ) และ 034 255751 (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร)


***หมายเหตุ : ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ยึดประกาศโครงการเป็นหลัก***


-รอบที่ 5 | Page 7 of 7 | ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาการจัดการชุมชน
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
(อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
(อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา)
5. สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
6. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1. สาขาวิชาบัญชีGallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป