20 กันยายน 2562
หน้าปัจจุบัน : หลักสูตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยลัย ถัดจากวิทยาเขตวังทาพระ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่มีความสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหนึ่ง เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครับ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ

ปณิธานการศึกษา : “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ”

สีประจำคณะ : สีฟ้าน้ำทะเล


หลักสูตรที่เปิดสอน

                                                        ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาการจัดการชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
5. สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 1. สาขาวิชาบัญชี รายละเอียดสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

การเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
การเทียบโอนหน่วยกิต
การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน

ระบบการศึกษา


1. การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

2. การคิดหน่วยกิต

2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

2.2 รายวิชาฝึกปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

2.3 รายวิชาสัมมนา 1 หน่วยกิต เท่ากับการบรรยายร่วมกับการอภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

2.4 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 สัปดาห์ต่อชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

2.5 รายวิชาศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 4 ชั่วโมงสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา | Page 3 of 9 | ระยะเวลาการศึกษา


Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป