23 สิงหาคม 2562
แผนงาน

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ | แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน | แผนพัฒนาบุคลากร | แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
Show as multiple pages
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย    ในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานทางด้านศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ในระดับหนึ่ง โดยเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามรถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความสามรถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป