18 กรกฎาคม 2562
ข้อมูลเบื้องต้นงานประกันคุณภาพการศึกษา
1 | 2
 
Show as single page

วัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

1. ตรวจสอบและประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานของ คณะวิทยาการจัดการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 9 องค์ประกอบ
2. ให้คณะวิทยาการจัดการทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดไว้
3. ให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การ ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นโยบายของการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ได้ระบุถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 โดยมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541
คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย และนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการดังนี้
1. สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ ตามภารกิจหลักของ มหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและกลไกอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากภายนอก เพื่อการรับรองคุณภาพ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน


1 | Page 2 of 2 | 2
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป