19 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าปัจจุบัน : สมาคมศิษย์เก่า

Management Science,Silpakorn University Alumni

หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ
(Faculty of Management Science)

เริ่มจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตเพชรบุรีในปี พ.ศ.2545 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ในระดับหนึ่งในปัจจุบันได้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ของผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางธุรกิจและสามารถร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐและธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี ตามเจตนารมณ์ของอาจารย์สิริชัย ดีเลิศ รองคณะบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มีความประสงค์ร่วมกันกับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่า เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน สนับสนุนด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิก รวมทั้งช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่สังคม สมาชิกศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

  • เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่สังคม สมาชิก ศิษย์เก่าและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
  • เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคม กีฬา สุขภาพอนามัย บันเทิง งานประเพณี กิจกรรมสาธารณกุศล และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสมาชิก
  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณของสมาคมฯ แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายสุวรรณ ฉันทหิรัญ

ที่อยู่ 107/9 ถนนบางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 018-8251988, 083-2921222 โทรสาร 02-4976676 E-mail suwan_chan@hotmail.com

การศึกษา

» ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่น 1มหาวิทยาลัยศิลปากร

» ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่น 9

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

» วุฒิบัตร หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานสมาชิกรัญฐภา รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า ประวัติการท างาน-ประสบการณ์ 

» กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีรุ่งเรืองเจริญ วิศวกรรม จ ากัด (งานระบบปรับอากาศ) -ผู้ช่วยปฎิบัติงานสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน 

» รองประธานคนที่1 ฝ่ายช่วยเหลือและสงเคราะห์ด้านกฎหมาย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระ บรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2547-ปัจจุบัน 

» อาจารย์พิเศษ (กฎหมายธุรกิจเฟรนไชส์) MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

» ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งแต่ปี 2526-ปัจจุบัน

ประวัติสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ

ประวัติสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มิถุนายน 2555
» อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ รองคณะบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่จบการศึกษาแล้ว มีความเห็นร่วมกันจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

» อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ รองคณะบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่จบการศึกษาแล้ว มีความเห็นร่วมกันจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

»เลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคนแรกของสมาคมคือ คุณสุวรรณ ฉันทหิรัญ (ศิษย์เก่า MBA รุ่น 1)”

กรกฎาคม 2555 

» นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่1 ประกอบไปด้วยคระกรรมการที่มาจากศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 10 คน” และระดับปริญญาโท 10 คนศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ

ประวัติสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรกฎาคม 2555 

ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่จบการศึกษาแล้ว มีความเห็นร่วมกันจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

»วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อเสนอร่างกฎข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่จบการศึกษาแล้ว มีความเห็นร่วมกันจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

»วันที่ 20 กรกฏาคม 2555 เปิดใช้เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างเป็นทางการ โดใช้ชื่อเว็บ http://www.msa-su.com คุณสุวรรณ ฉันทหิรัญ (ศิษย์เก่า MBA รุ่น 1)”

»วันที่ 28 กรกฏาคม 2555 จัดกิจกรรมเปิดตัวสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2555 ณ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างเป็นทางการ โดใช้ชื่อเว็บhttp://www.msa-su.com คุณสุวรรณ ฉันทหิรัญ(ศิษย์เก่าMBAรุ่น1)”

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป