19 กุมภาพันธ์ 2563
ฝ่ายบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน


Ph.D. (Linguistics), The University of Leeds, UK

อ.ม.   (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ.   (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

Cert.  in Advanced Business English Communication, The University of New South Wales, AUSTRALIA

 

e-mail: peerapat@ms.su.ac.th, yangklang_p@su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41373)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


บช.ด. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บช.ม. (บัญชีบริหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บช.บ. (การบัญชี), เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยสยาม

 

e-mail : issaraporn@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41337)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


Ph.D. (Economics and Finance), Curtin University of Technology, AUSTRALIA

บธ.ม. (การเงิน), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บช.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Cert.  From Poverty to Prosperity: Understanding Economic Development,University of Oxford,UK

 

e-mail : sasipa@ms.su.ac.th, narajunior@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41357)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ปร.ด.  (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์), มหาวิทยาลัยสยาม

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

e-mail : manassinee@ms.su.ac.th, b_manassinee@hotmail.com
Tel: 0 3259 4043-50 (41415)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


Ph.D.(English Concentration in Linguistics), University of Surrey, UK

M.A. (Language and Communication Research), Cardiff University, UK

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา), สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

Certificate in General Business and Academic English, University of Edinburgh, UK

 

e-mail :nattana@ms.su.ac.th ,nune039@gmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41408)Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป