21 มิถุนายน 2561
ข้อมูลสารสนเทศฯ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
1 | 2
 
Show as single page

ปณิธานการศึกษา : “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ”

สีประจำคณะ : สีฟ้าน้ำทะเล

ปรัชญาในการผลิตบัณฑิต

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย    ในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานทางด้านศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ในระดับหนึ่ง โดยเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามรถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความสามรถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ การวิจัย และการบริการวิชาการด้านการจัดการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตก ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อให้ก้าวไปสู่มาตรฐานระดับสากล และพึ่งพาตนเองได้

พันธกิจ

 • 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ สามารถแข่งขันในระดับสากล
 • 2. ทำการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม
 • 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • 4. เป็นแหล่งการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประชาชนในภูมิภาคตะวันตกแบบมีส่วนร่วม
 • 5. เป็นศูนย์กลางสืบสาน สร้างสรรค์ สนับสนุน บูรณาการศิลปะ และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์


 • 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตบัณฑิตให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการ โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ

 • 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • 3. เพื่อประยุกต์ความรู้และวิทยาการพื้นฐานของมหาวิทยาลัยรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม และก่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และธุรกิจท้องถิ่นทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีพื้นฐานจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในหลากหลายรูปแบบ

 • 4. เพื่อขยายโอกาสการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างสรรค์ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาต่อเนื่อง

 • 5. เพื่อเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ทางธุรกิจและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่นเพ่อเป็นพื้นฐานการประกอบธุรกิจชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • 6. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการที่นำไปสู่นวัตกรรมในการเพิ่มคุณค่าผลติภัณฑ์ของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

 • 1. คุณธรรมจริยธรรม
 • 2. ความรู้
 • 3. ทักษะทางปัญญา
 • 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 • 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
 • 6. การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะ)

1 | Page 1 of 2 | 2


Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป