19 กุมภาพันธ์ 2563
แบบฟอร์ม งานวิชาการ ปริญญาโท-เอก

 

Download แบบฟอร์ม / คำร้อง Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

แบบฟอร์ม / คำร้อง
 • แบบคำร้องทั่วไป (บฑ.1)
 • แบบคำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บฑ.2)
 • แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บฑ.3)
 • แบบคำร้องขอตรวจรูปแบบ, ขอส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์, ขอสำเร็จการศึกษา (บฑ.4)
 • แบบคำร้องขอลาออก (บฑ.5)
 • บฑ. 5 คำร้องขอลาออก
 • แบบคำร้องขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (บฑ.6)
 • วิธีการขอพิจารณาหัวข้อออนไลน์
 • วิธีการขอสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์
 • วิธีการขออนุมัติหัวข้อออนไลน์
 • ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
 • แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
 • Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป