19 กุมภาพันธ์ 2563
แผนงาน

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ | แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน | แผนพัฒนาบุคลากร | แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
Show as single page
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย    ในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานทางด้านศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ในระดับหนึ่ง โดยเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามรถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความสามรถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ | Page 1 of 4 | แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป