18 กรกฎาคม 2562
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

 

Download ข้อบังคับ ระเบียบ และ ประกาศ Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

ประกาศ/ข้อบังคับ ว่าด้วยเรื่องกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
 • ประกาศ : เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย : การกำหนดภาระงานขั้นต่ำและผลงานทางวิชาการของของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
 • กฎ ก.พ.อ.
 • การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2559
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย : การบริหารงบประมาณและการเงินสำหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
 • ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • การกำหนดมาตรฐานค่าระดับที่คาดหวังในความสามารถหรือสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการ
 • การกำหนดมาตรฐานค่าระดับที่คาดหวังในความสามารถหรือสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558)
 • กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน-30 กันยายน 2559)
 • กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2557
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง
 • ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
 • ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
 • ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่2)พ.ศ.2552
 • ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)พ.ศ.2555
 • สรุป ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549,2552,2555
 • เอกสารอื่นๆ
 • เอกสารแนะนำประกอบการดำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554
 • การกำหนดประเภทของสมรรถนะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • พจนานุกรมและระดับความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
 • มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556
 • มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
 • Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป