19 กุมภาพันธ์ 2563

แบบฟอร์ม งานวิจัย (บุคลากร)

 

Download แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

ขั้นตอนต่างๆ
 • การขอเงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 • การขอเงินสนับสนุนการซื้อหนังสือ
 • การขอรับทุนสนับสนุนโครงการตำราและหนังสือ
 • การขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัย
 • การขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
 • การขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 •  

  แบบฟอร์มขอซื้อหนังสือ

 • 1.รายงานขอซื้อหนังสือ
 • 2.1ใบขอเบิกจ่ายงบประมาณซื้อหนังสือ ไม่เกิน 60 วัน
 • 2.2ใบขอเบิกจ่ายงบประมาณซื้อหนังสือ กรณีเกิน 60 วัน
 • 3.ใบตรวจรับพัสดุ
 • 4.ใบเบิกพัสดุ
 •  

  แบบฟอร์มต่างๆ

 • ขออนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 •  

   แบบฟอร์มโครงการตำราและหนังสือ

 • บันทึกข้อความขอรับทุนอุดหนุนการทำตำราและหนังสือ
 • แบบ คต-1 (แบบคำขอรับการสนับสนุนประเภทตำรา)
 • แบบ คต-2 (แบบคำขอรับการสนับสนุนประเภทหนังสือ)
 • แบบ คต-3 (สัญญารับทุน)
 • แบบ คต-วว-1 (แบบประเมินคุณภาพตำรา)
 • แบบ คต-วว-2 (แบบประเมินคุณภาพหนังสือ)
 •  

   แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการทำวิจัย

 • แบบ วว-1 (ขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัย)
 • แบบ วว-2 (ขอนำเสนอโครงการวิจัยเข้าพิจารณาในที่ประชุม)
 • แบบ วว-3 (สัญญารับทุน)
 • แบบ วว-4 (ขอส่งรายงานความก้าวหน้า)
 • แบบ วว-5 (ขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
 • แบบ วว-6 (ขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
 • แบบ วว-ป-2 (แบบประเมินโครงการวิจัย)
 • แบบ วว-ป-4 (แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
 •  

   แบบฟอร์มการไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ

 • แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายการไปเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
 • แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายการนำนักศึกษาไปเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
 •  

   แบบฟอร์มการไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

 • แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายการไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 • แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายการนำนักศึกษาไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 •  

   

  Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป