19 พฤษภาคม 2562

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ

 

Download ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษ (Manuscript) เพิ่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของคณะวิทยาการจัดการ
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีวารสารต้องห้าม รายชื่อวารสาร Beall's List (https://scholarlyoa.com/individual-journals/) และบัญชีสำนักพิมพ์ (https://sholarlyoa.com/publishers/)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุน รางวัล และค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง (ฉบับที่2)
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับที่2)
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงาน และวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงายวิจัยภายในประเทศของนักศึกษา
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2555
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง โครงการตำราและหนังสือ
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากร พ.ศ. 2551
 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2552

   

 • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 20/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 19/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 18/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 16/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 15/2561
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 14/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2561
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 22/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 21/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 20/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 19/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 18/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 17/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 16/2560
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 15/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2560
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 17/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 16/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 15/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 14/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2559
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2559
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 17/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ พิเศษ 5/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 16/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 15/2558
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  ประจำปีงบประมาณ 2558

 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 14/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2558
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 19/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 18/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 16/2557
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  ประจำปีงบประมาณ 2557

 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 15/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 14/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2557
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 20/2556
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 19/2556
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 18/2556
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งพิเศษ/2556
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  ประจำปีงบประมาณ 2556

 • ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2556
 • ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  ประจำปีงบประมาณ 2555

 • ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2555
 • ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2555
 • ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2555
 • ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2555
 • ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2555
 • ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2555
 • ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  ประจำปีงบประมาณ 2554

 • ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2554
 • ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2554
 • ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
 • ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2554
 • ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2554
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  ประจำปีงบประมาณ 2553

 • ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2553
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  ประจำปีงบประมาณ 2552

 • ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2552
 • ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2552
 • ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2552
 • ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2552
 • ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2552
 •  

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  ประจำปีงบประมาณ 2551

 • ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2551
 • ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2551
 • ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2551
 • Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป