21 มกราคม 2563
หน้าปัจจุบัน : หน้าแรก > แผนผังเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
Untitled Document
หน้าแรก

ประมวลภาพ

 มหาวิทยาลัย ศิลปากร

รับสมัครงาน

แผนผังเว็บไซต์

งานวิชาการปริญญาตรี
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ โดยมหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ โดยคณะวิชา

มศอ. 3

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน

ประกาศคำสั่งคณะวิทยาการจัดการเกี่ยวกับการฝึกงาน

ทำเนียบสถานประกอบการนักศึกษาฝึกงาน

ขั้นตอนการทำเรื่องขอฝึกงาน

แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการฝึกงานสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มเอกสารการฝึกงานนักศึกษาสำหรับอาจารย์

ขั้นตอน/แนวปฏิบัติการไปนิเทศนักศึกษาสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์ม

แหล่งข้อมูลสำหรับสาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดชุมชน

สาขาวิชาการจัดธุรกิจทั่วไป

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

สาขาวิชาการจัดธุรกิจและภาษาอังกฤษ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

งานวิชาการปริญญาโท-เอก
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา                   

ข้อบังคับ/ประเบียน/ประกาศ

มคอ.3

ทุนการศึกษา

แบบฟอร์ม

          ขั้นตอนการดำเนินงานนักศึกษา
     วิทยานิพนธ์

     การค้นคว้าอิสระ

งานกิจการนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ทุนการศึกษา

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

แบบฟอร์ม

งานสารสนเทศ

E-Learning

การให้บริการ

ห้องสารสนเทศเพื่อการจัดการ และ I-STUDIO

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ห้อง I-Studio

ห้องสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน

แบบฟอร์ม

ความรู้ด้านสารสนเทศ

คู่มือการใช้งานต่างๆ

สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต

แหล่งข้อมูลด้านสารสนเทศ

งานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งทุน

แบบฟอร์ม

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิจัย

ผลงานที่ได้รับรางวัล

แนะนำวารสารในการตีพิมพ์

ตรวจสอบสถานะการวิจัย                 

 แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณ นักวิจัย  

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยนักศึกษา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยนักศึกษา ปริญญาตรี

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยนักศึกษา ปริญญาโท

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แผนงานและประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงาน

แผนกกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ

แผนกกลยุทธ์ทางด้านการเงิน

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ประกันคุณภาพ

ข้อมูลเบื้องต้น

ปฏิทินการดำเนินงาน

คณะการรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานประจำปี

ข้อมูลสารสนเทศฯเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วบงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลด

e-Book หนังสือวิชาการ

รายงานประจำปี

เอกสารวิชาการ

เอกสารเผยแพร่

แหล่งข้อมูลบุคลากร

 ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
 ข่าวรับสมัครงานคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวอบรมสัมมนา ทุนการศึกษาต่อ

ระบบบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนติดต่อหน่วยงาน บุคลากรใหม่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาปริญญาตรี
     งานวิชาการปริญญาตรี

     งานกิจการนักศึกษา

     งานสารสนรเทศและการสื่อสาร

นักศึกษาปริญญาโท-เอก
MS Mail
MS Cloud
REG
เกี่ยวกับ MOU
โครงสร้างการบริหารงาน / บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารงาน

ฝ่ายบริหารงาน

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดธุรกิจทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดชุมชน

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

คณาจารย์สาขาภาษา

สาขาวิชาการจัดธุรกิจและภาษาอังกฤษ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บุคลากร

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ

สายสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

KM การจัดการความรู้
Viridian Lodge & Restaurant
สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

เฟสบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า

ทำเนียบสมาคมศิษย์เก่า

VDO
 

หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

 
สำหรับนักศึกษาใหม่  

ผลงาน

ผลงานคณาจารย์

ผลงานนักศึกษา

ผลงานศิษย์เก่า

 

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามภายในคณะฯ

สำหรับบุคคลภายนอก

การเดินทาง

 
   
   
   
   
   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป