18 ตุลาคม 2561
หน้าปัจจุบัน : หลักสูตร > ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยลัย ถัดจากวิทยาเขตวังทาพระ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่มีความสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหนึ่ง เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครับ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ

ปณิธานการศึกษา : “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ”

สีประจำคณะ : สีฟ้าน้ำทะเล


หลักสูตรที่เปิดสอน

                                                        ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1. สาขาวิชาการประกอบการ 1. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 รายละเอียดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

การรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
การเทียบโอนหน่วยกิต
การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
ผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.graduate.su.ac.th/

การรับเข้าศึกษา | Page 1 of 9 | คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป