23 สิงหาคม 2562
หน้าปัจจุบัน : หลักสูตร > ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยลัย ถัดจากวิทยาเขตวังทาพระ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่มีความสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหนึ่ง เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครับ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ

ปณิธานการศึกษา : “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ”

สีประจำคณะ : สีฟ้าน้ำทะเล


หลักสูตรที่เปิดสอน

                                                        ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 รายละเอียดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

การรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
การเทียบโอนหน่วยกิต
การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
ผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.graduate.su.ac.th/

การรับเข้าศึกษา | Page 1 of 9 | คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป