19 สิงหาคม 2562

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ โดยมหาวิทยาลัย

 

Download ข้อบังคับ ระเบียบ และ ประกาศ Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2521
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเงินของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2521
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2534
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2535
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2540
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษที่โอนไปสังกัดคณะวิชาอื่น พ.ศ.2543
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2545
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2551
 •  

  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2537
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน พ.ศ.2538
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.2546
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2547
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2549
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 11 ) พ.ศ.2550
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2551
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 15 ) พ.ศ.2551
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 16 ) พ.ศ.2551
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 17 ) พ.ศ.2552
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 18 ) พ.ศ.2552
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2555
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (International Program) และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ พ.ศ.2550
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(International program)และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2552
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.2558
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.2559
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ(ฉบับที่3) พ.ศ.2561
 •  

  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงและยื่นใบรับรองเหตุเจ็บป่วยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาพิเศษและนักศึกษาที่ศึกษาเพื่อรับปริญญาอีกสาขาหนึ่งในการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาทางไปรษณีย์ภายในประเทศ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนในลักษณะเหมาจ่ายที่ลงทะเบียนวิชาเรียนของคณะวิชาอื่น
 • Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป