19 สิงหาคม 2562

ประกาศ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน

 

Download ประกาศคำสั่ง Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 •  ประกาศกำหนดการฝึกงานนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
 •  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกงานภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
 •  ประกาศกำหนดการฝึกงานนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560
 •  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
 •  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
 •  ประกาศกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
 •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 •  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2558
 •  
 •  ประกาศกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
 •  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 •  
  Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป