Download ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download


1. ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
   - การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศจากการสอบ Silpakorn English Proficiency Test (SEPT)
   - การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศโดยใช้ผลการสอบจากสถาบันอื่น
   - กำหนดเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   - ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา และการขึ้นทะเบียนปริญญา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   - คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการเทียบโอนหน่วยกิต ในการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างสถาบันเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551
   - วันอนุมัติสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2550
   - วันอนุมัติสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2556
   - การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   - การปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
   - การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
   - การรับนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
   - การศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
   - การโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
   - แนวทางปฏิบัติการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างสถาบันเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551
   - บัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
   - บัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2557

2.ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 ประกาศฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 2)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 4)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 5)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 6)
2.2 ประกาศฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ(ฉบับที่ 2)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ(ฉบับที่ 3)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ(ฉบับที่ 4)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ(ฉบับที่ 5)
2.3 ประกาศฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ(ฉบับที่ 2)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ(ฉบับที่ 3)
2.4 ประกาศฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ(ฉบับที่ 2)
2.5 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   - ประกาศฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. ประกาศฯ รายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษา
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 2)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 3)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 4)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 5)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 6)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 7)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 8)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 9)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 10)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 11)
   - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย และ หรือ ภาคปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง(ฉบับที่ 12)

4. ระเบียบ / ประกาศ เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์
   - ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2550
   - ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
   - ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
   - ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขั้นตอนการขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2550
   - ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขั้นตอนการขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2554
   - ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร หรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ที่มีรายงานประชุม (Proceeding) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

5. ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัย
5.1 ทุนอุดหนุนการศึกษา

   - ทุนการศึกษาราชกรีฑาสโมสร
   - ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ
   - ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินบริจาคการประมูลภาพถ่ายบัณฑิต
   - ทุน บี.เอ็น.ดาร์ตาร์
   - ทุนกวาตราตระกูล
   - ทุนคานธีตระกูล
   - ทุนพระครูวามเทพมุนี
   - ทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ พ.ศ.2537
5.2 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
   - ทุนอุดหนุนการทำวิจัยประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
   - ทุนโบราณคดีทัศนาจร
5.3 กองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  - ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2554

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
   - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
   - แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
   - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
   - แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558