20 กันยายน 2562
หน้าปัจจุบัน : หน้าหลักงานวิชาการปริญญาโท-เอก > ขั้นตอนการดำเนินงานนักศึกษา > ขั้นตอนการขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์

 

Download ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

วิทยานิพนธ์
 • การขอตรวจรูปแบบ
 • การรับเล่มตรวจรูปแบบ
 • การส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
 •  

  การตีพิมพ์ผลงาน

 • การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง พ.ศ. 2556
 • การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedingสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก
 • หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2556
 •  

  แหล่งข้อมูลตีพิมพ์

  แหล่งข้อมูลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เช่น

 • วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI เว็บไซต์ http://tci.trf.or.th
 • วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.
 • วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ
 • วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติที่ สกอ. ยอมรับ
 • วารสารวิชาการระดับนานาชาติ SJR (SCImago Journal Rang : www.scimaqajr.com)
 • วารสารวิชาการในระดับสากล ISI เว็บไซต์ http://www.portal.isiknowledge.com หรือ Scopus เว็บไซต์ http://www.info.scopus.com
 •  

 • การปรับปรุงคู่มือการพิมพ์ฯ
 •  

  คู่มือการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์

 • เล่ม 1 การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
 • เล่ม 2 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม - ปี
 • เล่ม 3 การอ้างอิงแบบตัวเลข
 •  

 • ขอขยายเวลาเพื่อรอการตีพิมพ์
 •  

  ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา

 • การเก็บข้อมูลการสำรวจคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลการ
  พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ พ.ศ.2556
 • ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา
 •  

   

  วิธีการขอคำร้องออนไลน์

 • วิธีการขอสอบพิจารณาหัวข้อ ออนไลน์
 • วิธีการขออนุมัติหัวข้อ ออนไลน
 • วิธีการขอสอบวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
 •  

  Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป