19 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บธ.ม. (บัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


e-mail : nathapat@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41407)
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์

ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.ม. (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยทักษิณ

Cert. in University Research Management in UK: A Part Toward a World Class Research University. New College, University of Oxford, UK, 2011

Cert. in Business Study and University Operations. Faculty of Business , 

University of Technology Sydney, AUSTRALIA, 2007

e-mail : prasopchai@ms.su.ac.th, p_pasunon@yahoo.com
Tel: 0 3259 4043-50 (41399)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ

ปร.ด. (ประชากรศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล
Mini M.B.A. (Finance), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

e-mail : taninrat@ms.su.ac.th, taninrat2006@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41371)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา

Ph.D.  (Knowledge Management), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

M.B.A. (Information System Management), Southeastern University, USA

บธ.บ.  (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

e-mail : amarin@ms.su.ac.th
Tel: 0 3259 4043-50 (41388)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

e-mail : viroj@ms.su.ac.th, viroj_jade@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41043)Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป