19 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.ดวงกมล บุญแก้วสุข

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

e-mail : duangkamon@ms.su.ac.th, b.duangkamon@gmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41378)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

ปร.ด.  (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์), มหาวิทยาลัยสยาม

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

e-mail : manassinee@ms.su.ac.th, b_manassinee@hotmail.com
Tel: 0 3259 4043-50 (41415)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


e-mail : jittasak@ms.su.ac.th, naturepaw@gmail.com
Tel: 0 3259 4043-50 (41338)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต สังข์เฉย

วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (จิตวิทยาสังคม), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


e-mail : thanakrit@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41403)
อาจารย์ ดร.อัฏฐมา บุญปาลิต

Ph.D. (Tourism Management), Edith Cowan University, AUSTRALIA

M.Sc. (International Hotel Management), Oxford Brookes University, UK

วท.บ. (พฤกษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

e-mail : attama@ms.su.ac.th, anilnoppakun@gmail.com
Tel: 0 3259 4043-50 (41335)

Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป