19 ธันวาคม 2560
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน

 

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์/บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล

บธ.ม. (บริหารทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยสยาม

สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส.บ.   (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล

Cert.   Qualitative Research, Western Australia University, AUSTRALIA

 

e-mail :narin@ms.su.ac.th, narin_324349@yahoo.co.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41417)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว

อ.ด. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร


e-mail : supparat@ms.su.ac.th, sangchatkaew_s@su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41356)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร

ปร.ด. (พัฒนศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยพายัพ


e-mail : tipsuda@ms.su.ac.th, tipsuda_s@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41351)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ม.   (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (ภาษาไทยและวรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


e-mail : kesaraporn@ms.su.ac.th, khwan_magjan@hotmail.com 

Tel: 0 3259 4043-50 (41362)
อาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท), มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

e-mail : sawanya@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41359)Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป