19 พฤษภาคม 2562
คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บช.บ. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : noppanon@ms.su.ac.th, nopbhanont@yahoo.com
Tel: 0 3259 4043-50 (41404)


รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ม.   (สารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ.บ.   (บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

e-mail : phitak@ms.su.ac.th, innjun@yahoo.com

Tel : 0 3259 4043-50 (41405)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต

D.B.A. (Marketing), Southern Cross University, AUSTRALIA

M.B.A. (General Management), Central Queensland University, AUSTRALIA

น.บ.    (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง


e-mail : kreagrit@ms.su.ac.th, kreagrit@yahoo.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41344)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี กาญจนาภา

M.Phil. (Management Studies), University of Cambridge, UK

M.B.A. (Marketing), University of Connecticut, USA

ศ.บ.    (พัฒนาการเศรษฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

e-mail : bhawini@ms.su.ac.th, bb230@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41376)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.บ. (การแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


e-mail : chombhak@ms.su.ac.th, chombhak2012@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41401)Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป