19 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลเบื้องต้นงานประกันคุณภาพการศึกษา
1 | 2
 
Show as single page

ที่มาของการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ทบวงมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้พัฒนากระบบและกลไกการประกันคุณภาพของการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาในอันที่จะทำให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในสถาบันการศึกษา มีการดเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและอวค์กรต่างๆ รวมไปถึงการได้รับรองมาตรฐานการศึกษา 
          การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความหมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนี หรือตัวบ่งชี้ที่กำหนดเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามาตถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ 
(1.) การประกันคุณภาพภายใน 
ซึ่งหมายถึงการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลาการของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหส่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น 
(2.)การประกันคุณภาพภายนอก 
          ซึ่งหมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง
          เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าว สถาบันการศึกษาในปัจจุบัน ให้ความสนใจและดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพทางวิชาการอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมการผลิตบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและเงินภาษีประชาชนที่ลงทุน ในการสนับสนุนการศึกษาระดับสูงนั้นได้ผลดีและมีคุณภาพ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุให้สถาบันการศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพของสถาบันที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาตามดำริและนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะการรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กำหนดแนวท่งและดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพเพื่อดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
          ตามนโยบายของคณะการรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตอบรับนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ อย่างจริงจังและต่อเนี่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และทันกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยถือนโยบายและแนวปฎิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการดำเนินงาน

 


1 | Page 1 of 2 | 2
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป