10 ธันวาคม 2561
เอกสารดาวน์โหลดงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

Download เอกสารดาวน์โหลดงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 


 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2555
 • คู่มือและรายงานการจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2558
 • รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้างต่อคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 • ความเป็นไปได้ในการเปิดรับนักศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ความเป็นไปได้ในการเปิดรับนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ความเป็นไปได้ในการเปิดรับนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป