19 พฤษภาคม 2562
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

 

Download ข้อบังคับ ระเบียบ และ ประกาศ Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

ข้อบังคับ ระเบียบ และ ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2534
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2540
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2535
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 •  
  Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป