18 กรกฎาคม 2562
หน้าปัจจุบัน : หน้าหลักแหล่งข้อมูลบุคลากร > ข้อมูลสำหรับอาจารย์ใหม่ > หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

 

Download หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การย้าย และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น พ.ศ. 2553
  - เอกสารแนบ 1
  - เอกสารแนบ 2
  - เอกสารแนบ 3
  - เอกสารแนบ 4
  - เอกสารแนบ 5
  - เอกสารแนบ 6 


 • ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
 • ประกาศ มศก. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2555
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

 • Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป