19 กุมภาพันธ์ 2563
แบบฟอร์ม บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

 

Download แบบฟอร์ม Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

แบฟอร์มสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

 แบบฟอร์มใบเบิก - จ่ายค่าสอนพิเศษ หลักสูตรปกติ (สำหรับอาจารย์ประจำ)

 แบบฟอร์มใบเบิก - จ่ายค่าสอนพิเศษ หลักสูตรปกติ (สำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ)

 แบบฟอร์มใบเบิก - จ่ายค่าสอนพิเศษ หลักสูตรปกติ (สำหรับอาจารย์ผู้ช่วยสอน)

 แบบฟอร์มการขอเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานโครงการบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท)

แบบฟอร์มรายงานผล

 เกณฑ์การคิดภาระงานของคณะวิทยาการจัดการ

 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (ฉบับปรับปรุง)

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเรียนการสอน

หมวดที่ 1 : การจัดทำ มคอ.3-7

 ขั้นตอนการส่ง มคอ. 3-6

 แนวทางการจัดทำ และแบบฟอร์ม มคอ.3

 แนวทางการจัดทำ มคอ.5 (สกอ.)

 แบบฟอร์ม มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

 แบบฟอร์ม มคอ.5 การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

 แบบฟอร์ม มคอ.6 การรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

 แบบฟอร์ม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

 ตัวอย่าง มคอ.

 - ตัวอย่าง มคอ.2 สาขาวิชาการจัดการธรกิจทั่วไป

 - ตัวอย่าง มคอ.3

 - ตัวอย่าง มคอ.4

 - ตัวอย่าง มคอ.5

หมวดที่ 2 : การเรียนการสอน/การขอใช้ห้อง

 แบบฟอร์มขออนุญาตให้นักศึกษาลาหยุดเรียน (สำหรับอาจารย์)

 แบบฟอร์มการขอผลิตเอกสาร จากวิทยาเขต

 แบบฟอร์มการขอผลิตเอกสาร จากร้านถ่ายเอกสาร

 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน

 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน(นอกตาราง)

 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(อ.บริหาร)

 แบบฟอร์มออกหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา

หมวดที่ 3 : การจัดสอบ

 ใบปะหน้าข้อสอบ

 แบบฟอร์มขอผลิตข้อสอบ

 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การคุมสอบ

 ขั้นตอนการประกาศคะแนนสอบในระบบการบริการการศึกษาออนไลน์ (ระบบ reg)

 ขั้นตอนการส่งแบบรายงานผลการศึกษา

หมวดที่ 4 : เอกสารประกอบโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา (สามารถกรอกข้อมูลลงบนไฟล์ pdf ได้ทันที)

 แบบ ExC 1 (ขออนุญาตจัดโครงการ ขออนุมัติงบประมาณโครงการ และขออนุญาตเดินทางไปราชการ)

 แบบ ExC 1.1 (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว)

 แบบ ExC 2 (แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)

 แบบ ExC 3 (รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ)

 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์-ภายในและภายนอก

 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่

 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

 แบบขอใช้รถวจก

 อัตราค่าบริการรถตู้

 อัตราค่าบริการรถบัส

แบบฟอร์มติดต่อการเจ้าหน้าที่

 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่(พนักงาน)

 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่(ลูกจ้างชั่วคราว)

 แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง(เงินเดือน/การทำงาน)

 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย

 แบบใบลาพักผ่อน

 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบฟอร์มติดต่องานพัสดุ

 แบบฟอร์มการเบิกวัสดุ

 แบบฟอร์มขอจัดซื้อวัสดุ

แบบฟอร์มติดต่องานช่าง

 แบบฟอร์มแจ้งซ่อม

แบบฟอร์มติดต่อการออกนอกสถานที่

 แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่

 แบบฟอร์มการขอใช้ยานพาหนะ

แบบฟอร์มคำขอใช้บริการต่างๆ ณ ฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ  

 แบบฟอร์มการขอใช้บริการบันทึกภาพถ่ายและการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

 แบบฟอร์มสำหรับขอใช้บริการทั่วไป

 แบบฟอร์มการส่งเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

 แบบฟอร์มการขอใช้บริการยืม - คืน อุปกรณ์สารสนเทศ (สำหรับบุคลากร)

 แบบฟอร์มสำหรับขอใช้บริการพิมพ์เอกสารสำหรับโครงการ(สำหรับบุคลากร)

 แบบฟอร์มกรอก/แก้ไข ประวัติบุคลากรทางเว็บไซต์

 แบบขอใช้ห้องเรียน(นอกตารางเรียน) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 1

 แบบขอลงทะเบียนการใช้ระบบบัญชีผู้ใช้งาน SUNet

แบบฟอร์มการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

 แบบฟอร์มขออนุมัติ/อนุญาตเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

 แบบฟอร์มนำส่งรายงานการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

 แบบฟอร์มรายงานการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

แบบฟอร์มสำหรับสถานปฏิบัติการเวอริเดียน ลอดจ์ แอนด์ เรสเตอรองท์

 แบบฟอร์มขอใช้บริการสถานปฏิบัติการเวอริเดียน ลอดจ์ แอนด์ เรสเตอรองท์

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป