23 สิงหาคม 2562
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.นพรัตน์ บุญเพียรผล

รองหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม


ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป), วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Grand Diplôma de Cuisine et de Pâtisserie Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu Dusit Culinary School, 2011   

Post - Graduate  Diploma in Hotel Operation Management. Swiss Hotel Management School, Switzerland, 2008     

Intermediate Certificate in Wines, Spirits and Other Alcoholic Beverages. International Wine and Spirit Centre, London, UK, 2008     

Cert. in Planning and Control for Food and Beverage Operation(with honors). American Hotel and Lodging Education Institute, 2008

 

e-mail : nopparat@ms.su.ac.th     

Tel: 0 3259 4043-50 (41227)

ผลงานทางวิชาการ

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป