23 สิงหาคม 2562
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล

ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.บ. (ธุรกิจโรงแรมและที่พัก), มหาวิทยาลัยศิลปากร

Cert. in Teaching Leadership ,with Faculty of Education and Development Sciences at Kasetsart University, 2018

Cert. Tourism 4.0:The Impacts of Digital Disruption with College of Management University of Phayao, 2018

Cert. in Structural Equation Modeling Analysis with Burapha University, 2017

Cert. in ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (House Keeping), 2015

Cert. in Cultures and Organizations, Swiss Leadership, Integrated Management System (The Lucern University of Applied Sciences and Art), 2016

Cert. in Coach the Coaches Program for MICE industry, ASEAN's 4th Ever MICE Curriculum with TCEB (Thailand Convention & Exhibition Bureau), 2014


e-mail : rachanon@ms.su.ac.th, mr.bozo@msn.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41348)

ผลงานทางวิชาการ

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป