23 สิงหาคม 2562
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล

ปร.ด.   (พัฒนาการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยแม่โจ้

M.B.A. (General Management), Nation University San Diego, USA

ร.บ.     (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

e-mail : kaedsiri@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41340)

ผลงานทางวิชาการ

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป