19 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม


ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 


e-mail : chisnupong@ms.su.ac.th
Tel: 0 3259 4043-50 (41405)
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ บุญเพียรผล

รองหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม


ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป), วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Grand Diplôma de Cuisine et de Pâtisserie Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu Dusit Culinary School, 2011   

Post - Graduate  Diploma in Hotel Operation Management. Swiss Hotel Management School, Switzerland, 2008     

Intermediate Certificate in Wines, Spirits and Other Alcoholic Beverages. International Wine and Spirit Centre, London, UK, 2008     

Cert. in Planning and Control for Food and Beverage Operation(with honors). American Hotel and Lodging Education Institute, 2008

 

e-mail : nopparat@ms.su.ac.th     

Tel: 0 3259 4043-50 (41227)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล

ปร.ด.   (พัฒนาการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยแม่โจ้

M.B.A. (General Management), Nation University San Diego, USA

ร.บ.     (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

e-mail : kaedsiri@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41340)
อาจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี

Ph.D.  (Strategic Management), Bangkok University & University of Nebraska Lincoln, USA

M.B.A. (Marketing), Philadelphia University, Pennsylvania, USA
B.B.A. (Finance and Banking), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Cert. in Entrepreneurship Education Workshop, Babson College, Massachusetts, USA

 

e-mail : santidhorn@ms.su.ac.th, santidhorn@yahoo.com     

Tel: 0 3259 4043-50 (41227)
อาจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล

ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.บ. (ธุรกิจโรงแรมและที่พัก), มหาวิทยาลัยศิลปากร

Cert. in Teaching Leadership ,with Faculty of Education and Development Sciences at Kasetsart University, 2018

Cert. Tourism 4.0:The Impacts of Digital Disruption with College of Management University of Phayao, 2018

Cert. in Structural Equation Modeling Analysis with Burapha University, 2017

Cert. in ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (House Keeping), 2015

Cert. in Cultures and Organizations, Swiss Leadership, Integrated Management System (The Lucern University of Applied Sciences and Art), 2016

Cert. in Coach the Coaches Program for MICE industry, ASEAN's 4th Ever MICE Curriculum with TCEB (Thailand Convention & Exhibition Bureau), 2014


e-mail : rachanon@ms.su.ac.th, mr.bozo@msn.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41348)Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป