23 สิงหาคม 2562
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขาการจัดการโรงแรม

ผลงานทางวิชาการ

นุชนาฏ ป้านศรี

Cook Helper


ค.ม.   (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้


e-mail: nudchanad@ms.su.ac.th 

Tel: 0 3259 4043-50 (41216)
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป