19 กุมภาพันธ์ 2563
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขาการจัดการโรงแรม

ภาคย์ บุศราคำ

Chef

 

B.B.A. (Kitchen and Restaurant Management), วิทยาลัยดุสิตธานี

 

e-mail: phak@ms.su.ac.th, buhsarakham_p@silpakorn.edu

Tel: 0 3259 4043-50 (41216)

 


เสน่ห์ ชำนาญดี

Restaurant Manager

 

e-mail : saneh@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41232)




อานนท์ วงษ์เชียง

Bar Supervisor 


ศศ.บ. (สารสนเทศทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


e-mail : arnon@ms.su.ac.th,  tommy_huahin@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41215)




วสุธา คนซื่อ

Chef de Partie (European Kitchen)


คศ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้


e-mail : vasuta@ms.su.ac.th, butcher1983_2527@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41216)




นุชนาฏ ป้านศรี

Cook Helper


ค.ม.   (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้


e-mail: nudchanad@ms.su.ac.th 

Tel: 0 3259 4043-50 (41216)



Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป