19 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.บ.   (สังคมศาสตร์การพัฒนา), มหาวิทยาลัยศิลปากร


e-mail : wutthichai@ms.su.ac.th, r_wut3d@hotmal.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41348)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

Ph.D. (Public Administration), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Grad. Dip (Property Valuation), Thammasat University / University of South Australia

ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.บ.  (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

e-mail : chalermchai@ms.su.ac.th, cknawin@gmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41347)
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี

D.P.A. (Public Administration), University of Northern Philippines, PHILIPPINES

ศษ.ม.  (การอุดมศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ.  (สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน


e-mail :  sarayuth@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 ()
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

ร.ด.   (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Master of Management (International Business), Monash University, AUSTRALIA

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

e-mail :  rungtip@ms.su.ac.th, tippyprogress@gmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41227)
 อาจารย์วรพล พินิจ

ศศ.ม. (บริหารงานยุติธรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

e-mail : worapol@ms.su.ac.th
Tel: 0 3259 4043-50 (41346)
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป