19 กุมภาพันธ์ 2563
Enter Title
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

 

บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยบูรพา

M.Ed. (Teaching English as a Second Language), มหาวิทยาลัยบูรพา

B.A.   (Business Administration), วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

e-mail: ake-krit@ms.su.ac.th,  ake_krit@hotmail.com 

Tel: 0 3259 4043-50 (41412)
อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีสำอางค์

รองหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

 

M.Ed. (Teaching English to Speakers of Other Languages), University of South Australia, AUSTRALIA

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร 


e-mail: supalux@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41390)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง

Ph.D. (Linguistics), The University of Leeds, UK

อ.ม.   (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ.   (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

Cert.  in Advanced Business English Communication, The University of New South Wales, AUSTRALIA

 

e-mail: peerapat@ms.su.ac.th, peerapat@su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41373)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา

Ph.D.  (Business Administration), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

M.B.A. (Business Administration), Webster University Thailand
ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยสยาม

 

e-mail: chuanchuen@ms.su.ac.th, akkawanitcha@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41387)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

Ph.D.(English Concentration in Linguistics), University of Surrey, UK

M.A. (Language and Communication Research), Cardiff University, UK

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา), สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

Certificate in General Business and Academic English, University of Edinburgh, UK

 

e-mail :nattana@ms.su.ac.th ,nune039@gmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41408)Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป