Mode


24 กรกฎาคม 2562
ขั้นตอนติดต่อหน่วยงานบุคลากรใหม่

ขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานต่างๆ สำหรับบุคลากรใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

รับเอกสารสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษารายงานตัวเข้าปฏิบัตรงาน

นางสาววันเพ็ญ แสงพูล  งานบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำนักงานวิทยาเขต ชั้น 1 อาคารบริหาร รับเอกสารที่หน่วยงาน
วันเข้าปฏิบัติงาน

กรอกแบบคำขอสมัคร SUNet ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศก. ฝ่ายสารสนเทศและการศื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องสารสนเทศเพื่อการจัดการ ชั้น 2
อาคารเรียนรวม 1
แบบคำขอสมัคร/ต่ออายุสมาชิก SUNet ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
รับรหัส E-Mail คณะวิทยาการจัดการ นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ คู่มือการใช้ Ms Mail
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลประวัติส่วนตัว นางสาวจุฑาพร รัตนโชคกุล แบบกรอกประวัติส่วนตัว คณะฯ
กรอกแบบคำขอเบิกครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์) แบบคำขอเบิกครุภัณฑ์ คณะฯ
สแกนลายนิ้วมือ นายเอกพจน์ คงสวัสดิ์  
สถานที่นั่งทำงาน  

ถ่ายรูปพนักงานใหม่

นายธนภูมิ อยู่เจริญ

งานสื่อสารองค์กรและ ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะวิทยาการจัดการ ห้องสำนักงานคณะฯ ชั้น2 อาคารเรียนรวม 1  
ติดต่อรับพัสดุสำนักงาน นางสาวอุษณีย์ เล็กท่าไม้ งานการเงินและพัสดุเวอริเดียน ห้องสำนักงานคณะฯ ชั้น2 อาคารเรียนรวม 1 รับเอกสารที่หน่วยงาน

ติดต่อทำบัตรเข้า - ออก มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรณีมีรถยนต์)

งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี งานรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคารบริหาร รับเอกสารที่หน่วยงาน
วันบรรจุเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว นางสาวพรประภา กล้าหาญ งานบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำนักงานวิทยาเขต ชั้น 1 อาคารบริหาร รูปถ่าย ขนาน 1x1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พร้อมเขียนชื่อหลังรูป)
ติดต่อทำบัตรห้องสมุด หอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ห้องสมุด ชั้น 1
อาคารวิทยบริการ
รูปถ่าย ขนาน 1x1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (พร้อมเขียนชื่อหลังรูป)

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป