23 สิงหาคม 2562
หลักสูตรปริญญาตรี


ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)


ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

            ภาษาอังกฤษ                 Bachelor of Arts Program in Tourism Management

 

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็มภาษาไทย          ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

            ชื่อย่อภาษาไทย            ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)

            ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts (Tourism Management)

            ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.A. (Tourism Management)

 

ปรัชญา            

             สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีความประสงค์ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในเชิงการปฏิบัติงานและในการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทางธรรมชาติในประเทศไทย

              2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และสามารถประยุกต์ความรู้สำหรับการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

              3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ องค์การด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และนานาชาติ

              4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

              5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกต่อสาธารณะ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

               2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ

               3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ระบบการศึกษา

               ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร


   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

     1.1 กลุ่มวิชาภาษา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

     2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

     2.2 วิชาเฉพาะบังคับ     จำนวน  32  หน่วยกิต

     2.3 วิชาเฉพาะเลือก      จำนวนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 


   3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   

   4. หมวดวิชาปฏิบัติการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 6 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตร : DownloadGallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป