18 กรกฎาคม 2562
ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทร. 0-3259-4028, 0-3259-4031 หรือ 0-3259-4043-50 ต่อหมายเลขภายใน
โทรสาร. 0-3259-4027

 

หน่วยงาน

 หมายเลขภายใน

 งานประเมินหลักสูตร

 41211

 งานทะเบียนนักศึกษา/การรับนักศึกษาใหม่

41049

 งานตารางสอน/ตารางสอบ

41046

 งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษา

41047

 งานกิจการนักศึกษาและงานวินัยนักศึกษา

41048, 41055

งานประเมินการเรียนการสอน

41049

งานประกันคุณภาพการศึกษา

41050

งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

41051, 41052

 งานประชาสัมพันธ์

41053

 งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 41211

 **หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อห้องทำงานคณาจารย์ ณ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 
     สามารถเรียกดูจากข้อมูลบุคลากร(เมนูด้านบนของเว็บไซต์)

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป