23 สิงหาคม 2562
หลักสูตรปริญญาตรี


บธ.บ. (การจัดการธุรกิจทั่วไป)


รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)


ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

            ภาษาอังกฤษ                 Bachelor of Business Administration Program in General Business Management

 

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็มภาษาไทย          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจทั่วไป)

            ชื่อย่อภาษาไทย            บธ.บ. (การจัดการธุรกิจทั่วไป)

            ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Business Administration (General Business Management)

            ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.B.A. (General Business Management)

 

ปรัชญา            

        พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และทักษะการประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารจัดการอันจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

              2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและสมรรถนะทางด้านการจัดการสมัยใหม่

              3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

              4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร

              5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ตลอดจนเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

               2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ

               3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ระบบการศึกษา

               ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร


   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

     1.1 วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

     1.2 วิชาบังคับเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     1.3 วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 


   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ จำนวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาบังคับเอก จำนวน 56 หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มวิชาเลือกเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 


   3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตร : Download


Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป