23 สิงหาคม 2562
หลักสูตรปริญญาตรี


บธ.บ. (การตลาด)รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)


ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

            ภาษาอังกฤษ                 Bachelor of Business Administration Program in Marketing 

 

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็มภาษาไทย          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

            ชื่อย่อภาษาไทย            บธ.บ. (การตลาด)

            ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Business Administration (Marketing)

            ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.B.A. (Marketing)

 

ปรัชญา            

        สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการปฏิบัติ พัฒนานักการตลาดมืออาชีพ

 

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพการตลาด เพื่อเข้าสู่ตลาดงานในภาคธุรกิจการผลิต การบริการ และโลจิสติกส์ มีความสามารถในการวิจัยสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เป็นผู้ชี้นำและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

              2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถก้าวสู่ตลาดงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

              3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขาการตลาด เพื่อการพัฒนาภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

               2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ

               3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ระบบการศึกษา

               ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร


   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

     1.1 วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

     1.2 วิชาบังคับเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     1.3 วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 


   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ จำนวน 30 หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาบังคับเอก จำนวน 63 หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มวิชาเลือกเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 


   3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตร : Download
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป