20 กันยายน 2562
หลักสูตรปริญญาตรี


บธ.บ. (การจัดการโรงแรม)รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)


ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

            ภาษาอังกฤษ                 Bachelor of Business Administration Program in Hotel  Management
 

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็มภาษาไทย          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)

            ชื่อย่อภาษาไทย            บธ.บ. (การจัดการโรงแรม)

            ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Business Administration (Hotel Management)

            ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.B.A. (Hotel Management)

 

ปรัชญา            

        มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการโรงแรม และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการด้านการจัดการโรงแรม

              2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

              3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพด้านการโรงแรมและการบริการ

              4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในงานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

              5. เพื่อผลิตบัณฑิตมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และจิตบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

               2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ

               3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ระบบการศึกษา

               ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร


   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

     1.1 วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

     1.2 วิชาบังคับเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     1.3 วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 


   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ จำนวน 30 หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ จำนวน 57 หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 


   3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตร : Download
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป