23 สิงหาคม 2562
หลักสูตรปริญญาตรี


บธ.บ. (การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ)รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)


ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

            ภาษาอังกฤษ                Bachelor of Business Administration Program in Business Management  and English 

 

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็มภาษาไทย          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ)

            ชื่อย่อภาษาไทย            บธ.บ. (การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ)

            ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Business Administration (Business Management and English)

            ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.B.A. (Business Management and English)

 

ปรัชญา            

        ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการ ภายใต้ปรัชญา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการปฏิบัติ

 

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการควบคู่กับทักษะภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลที่จะสามารถทำงานในระดับบริหารในองค์การภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ

              2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และสามารถประยุกต์และบูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

              3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานองค์การธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

              4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการและมีความรู้เพียงพอในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

               2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ

               3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ระบบการศึกษา

               ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร


   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

     1.1 วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

     1.2 วิชาบังคับเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     1.3 วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 


   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ จำนวน 30 หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จำนวน 23 หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มวิชาบังคับเอก จำนวน 37 หน่วยกิต 

     2.4 กลุ่มวิชาเลือกเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตร : Download
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป