23 สิงหาคม 2562
หลักสูตรปริญญาตรี


รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)


ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

            ภาษาอังกฤษ                Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 

 

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็มภาษาไทย          รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

            ชื่อย่อภาษาไทย            รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

            ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Public Administration (Public Administration)

            ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.P.A. (Public Administration)

 

ปรัชญา            

        มุ่งผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีองค์ความ รู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการทางด้านรัฐประศาสน-ศาสตร์ หลักการบริหารการจัดการ มีจิตสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และศิลปวัฒนธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

 

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านเนื้อหาและแนวคิดในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 

              2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความรอบรู้ด้านบริหารจัดการ มีคุณธรรมและจริยธรรม

              3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเมืองและการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

               2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ

               3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ระบบการศึกษา

               ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร


   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

     1.1 วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

     1.2 วิชาบังคับเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     1.3 วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 


   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ จำนวน 30 หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาบังคับเอก จำนวน 55 หน่วยกิต 

     2.3 กลุ่มวิชาเลือกเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


รายละเอียดหลักสูตร : Download
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป