15 สิงหาคม 2561
หน้าปัจจุบัน : ผลงาน
ผลงานคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการCertificate of Recognition is awarded to Phattanit Thonfsamsri and Thirawat Chuntuk for THE BEST PAOER Certificate of Recognition is awarded to Phattanit Thonfsamsri and Thirawat Chuntuk for THE BEST PAOER
583 Views :: ผลงานคณาจารย์
  Certificate of Recognition  IS AWARDED TO Phattanit Thonfsamsri and Thirawat Chuntuk  FOR THE BEST PAOER Chiang Mai Inte...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตพนธ์  ชุมเกตุ และนางสาวพนิดา  พากพรม ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ชมเชย ประเภทโปสเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ และนางสาวพนิดา พากพรม ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ชมเชย ประเภทโปสเตอร์
692 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตพนธ์  ชุมเกตุ และนางสาวพนิดา  พากพรม อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยา...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนางสาวสุรางคนา  ถมยา ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย รองชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนางสาวสุรางคนา ถมยา ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย รองชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์
679 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนางสาวสุรางคนา  ถมยา อาจารย์ และนักศึกษา คณะ...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ และ ดร.ปิยะพล ไพจิตร ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ชนะเลิศประเภทโปสเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ และ ดร.ปิยะพล ไพจิตร ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ชนะเลิศประเภทโปสเตอร์
483 Views :: ผลงานคณาจารย์, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ และ ดร.ปิยะพล ไพจิตร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ชิระมณี  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ภาคภาษาอังฤษดี เด่น คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ภาคภาษาอังฤษดี เด่น
817 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ชิระมณี  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...
Page 3 of 7First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป