12 ธันวาคม 2561
หน้าปัจจุบัน : ผลงาน
ผลงานคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ นางสาวสุวัชชา สวัสดิ์เกษมวงศ์ ที่ได้รับรางวัล บทความระดับดี สาขาการบริการวิชาการสู่สังคม (ระดับชาติ) คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ นางสาวสุวัชชา สวัสดิ์เกษมวงศ์ ที่ได้รับรางวัล บทความระดับดี สาขาการบริการวิชาการสู่สังคม (ระดับชาติ)
55 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ นางสาวสุวัชชา สวัสดิ์เกษมวงศ์ อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ม...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิงทิตา วงศ์จินดา นางสาวฐิติชญา ขอบทอง นางสาวสิรินยา อุดมคมวิรัตน์ นางสาวเสาวลักษณ์ กล่อมเกล็ด นางสาวอารียา จึงมีสุวรรณ นางสาวกลิ่นผกา บุตตะจีน นางสาวชมพูนุช สอนสิริ นางสาวรุ่งวิไล ชื่นสกุล นางสาวสรินยา ด คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิงทิตา วงศ์จินดา นางสาวฐิติชญา ขอบทอง นางสาวสิรินยา อุดมคมวิรัตน์ นางสาวเสาวลักษณ์ กล่อมเกล็ด นางสาวอารียา จึงมีสุวรรณ นางสาวกลิ่นผกา บุตตะจีน นางสาวชมพูนุช สอนสิริ นางสาวรุ่งวิไล ชื่นสกุล นางสาวสรินยา ด
46 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิงทิตา วงศ์จินดา นางสาวฐิติชญา ขอบทอง นางสาวสิรินยา อุดมคมวิรัตน์ นางสาวเสาวลักษณ์ กล่อ...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ นางสาวชญานุช ป้องขันธ์ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ นางสาวชญานุช ป้องขันธ์ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สาขาการตลาด
33 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ นางสาวชญานุช ป้องขันธ์ อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นพดล โตวิชัยกุล นางสาวดุจธิดา นนทะมาตย์ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นพดล โตวิชัยกุล นางสาวดุจธิดา นนทะมาตย์ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สาขาการตลาด
40 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นพดล โตวิชัยกุล นางสาวดุจธิดา นนทะมาตย์ อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยา...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นพดล โตวิชัยกุล นางสาวสรชา ตนานุวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สาขาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นพดล โตวิชัยกุล นางสาวสรชา ตนานุวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สาขาการเงินและบัญชี
30 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นพดล โตวิชัยกุล นางสาวสรชา ตนานุวัฒน์ อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั...
Page 3 of 11First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป