12 ธันวาคม 2561
หน้าปัจจุบัน : ผลงาน
ผลงานคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า นายวรภัทร วงศ์วัฒนากูล ที่ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเยี่ยมอันดับที่ 1
27 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า นายวรภัทร วงศ์วัฒนากูล อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหา...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ นายฐิต ปฐมชัยคุปต์ นางสาวอังคณา หมอตะโก นายคุณากร เปี่ยมอรุณ นายจิณณวัตร อารินทร์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แผนธุรกิจ It's all rice คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ นายฐิต ปฐมชัยคุปต์ นางสาวอังคณา หมอตะโก นายคุณากร เปี่ยมอรุณ นายจิณณวัตร อารินทร์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แผนธุรกิจ It's all rice
37 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ นายฐิต ปฐมชัยคุปต์ นางสาวอังคณา หมอตะโก นายคุณากร เปี่ยมอรุณ ...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาวอรนิช ไชยวงค์เย็น นางสาวจังคณิภา บุตโรบล ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาวอรนิช ไชยวงค์เย็น นางสาวจังคณิภา บุตโรบล ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
36 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาวอรนิช ไชยวงค์เย็น นางสาวจังคณิภา บุตโรบล อาจารย์ และนักศึกษ...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์ นายธีรภัทร เนตรบำรุงรัตน์ นายธนาธิป โอสถาพันธุ์ นายวรินทร พันธุ์โต นางสาวปรีชญา ต้นศิริ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์ นายธีรภัทร เนตรบำรุงรัตน์ นายธนาธิป โอสถาพันธุ์ นายวรินทร พันธุ์โต นางสาวปรีชญา ต้นศิริ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
34 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์ นายธีรภัทร เนตรบำรุงรัตน์ นายธนาธิป โอสถาพันธุ์ นายวรินทร พันธุ์โ...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และนางสาวชญานุตน์ ธาราพงษ์ ที่ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเยี่ยม คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และนางสาวชญานุตน์ ธาราพงษ์ ที่ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเยี่ยม
463 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และนางสาวชญานุตน์ ธาราพงษ์ อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจ...
Page 5 of 11First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป