15 สิงหาคม 2561
หน้าปัจจุบัน : ผลงาน
ผลงานคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ได้รับ" รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น" เป็นสมัยที่สามติดต่อกัน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ได้รับ" รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น" เป็นสมัยที่สามติดต่อกัน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1193 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับ" รางวัลผลงานวิจัยดีเด่...
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
692 Views :: ผลงานนักศึกษา
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเ...
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติดีเด่น ภาคบรรยาย การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติดีเด่น ภาคบรรยาย การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
1731 Views :: ผลงานคณาจารย์, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาต...
อาจารย์พัชรินทร์ พระราช และ นางสาวกรวิภา ทองก้อน นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อาจารย์พัชรินทร์ พระราช และ นางสาวกรวิภา ทองก้อน นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
990 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานเรื่อง ' THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TO CHOOSING HEALTH INSURNCE PACKAGE OF CUSTOMERS IN BANGKOK' ใน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ANPOR ANNUAL CONFERENCE 2014 ณ จังหวัดนิงาตะ ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10
946 Views :: ผลงานนักศึกษา
ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Page 5 of 7First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป