15 สิงหาคม 2561
หน้าปัจจุบัน : ผลงาน
ผลงานคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ



นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคและรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขัน AIS - BrandAge Award นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคและรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขัน AIS - BrandAge Award
1002 Views :: ผลงานนักศึกษา
 โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ (ปีที่ 8) IMC Plan ตอน “ MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้”
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นางสาวสิริกร อ้อยทองและนางสาวอริยา บุญนันท์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นางสาวสิริกร อ้อยทองและนางสาวอริยา บุญนันท์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
1130 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย"(ภาคโปสเตอร์) ในหัวข้อ ความสำเร็จของการตั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์ประสยชัย พสุนนท์ นางสาวบุศย์น้ำเพชร คัมภิรานนท์ และนางสาวนลิน เพ็งนวล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อาจารย์ประสยชัย พสุนนท์ นางสาวบุศย์น้ำเพชร คัมภิรานนท์ และนางสาวนลิน เพ็งนวล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
728 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย"(ภาคโปสเตอร์) ในหัวข้อ การศึกษาความคาดหวังและความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นางสาวเกร็ดแก้ว แก้วไพร และ นางสาวเนตรนภา ธีรจารุพงศ์ นักศึกษา ธุรกิจทั่วไปชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นางสาวเกร็ดแก้ว แก้วไพร และ นางสาวเนตรนภา ธีรจารุพงศ์ นักศึกษา ธุรกิจทั่วไปชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
942 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Poster presentaion เรื่องพฤติกรรมการบริโภคและรสนิยมในสินค้าโครงการหลวงที่วัดระดับความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไอศครีมจิตรดา
เผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ เผ่าพิพัธ เจริญพักตร์
1511 Views :: ผลงานศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว รุ่น 1 เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบนเกาะทะลุ
Page 6 of 7First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป