20 พฤษภาคม 2562
Enter Title
ขั้นตอนการส่งแบบรายงานผลการศึกษา


ขั้นตอนที่ 1. จัดทำแบบรายงานผลการศึกษาตามแบบฟอร์มของคณะวิทยาการจัดการ ตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 2. บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล PDF และตั้งชื่อไฟล์โดยใช้รูปแบบดังนี้

                                                    รหัสวิชา-ชื่อวิชา-สาขาวิชา.ชั้นปี

                        รายละเอียด

                        รหัสวิชา             ให้ระบุรหัสวิชาเป็นเลข 6 หลัก ไม่เว้นวรรค    เช่น 76127, 084104 
                        ชื่อวิชา              ให้ระบุชื่อวิชาเป็นภาษาไทยเท่านั้น    เช่น ภาษาจีนระดับกลาง2 , 

                                                 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
                        สาขาวิชา.ชั้นปี     ให้ระบุสาขาวิชาและชั้นปีของนักศึกษา 

                                                 ในกรณีมีนักศึกษาหลายสาขาวิชา ให้ใช้เครื่องหมาย + คั่นกลาง 
                                                 (สาขาวิชาระบุเป็นตัวย่อ คลิกที่นี่ และระบุเฉพาะสาขาวิชาหลัก)    

                                                 เช่น กต.ปี2, ชช+รปศ.ปี1, ธป.ปี1+ธอ.ปี2

                                                 ตัวอย่าง

                                                 - 761220-คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ-รร.ปี2 
                                                 - 080121-อารยธรรมตะวันตก-ธป+ธอ.ปี2 
                                                 - 761123-การพยากรณ์การขาย-กต.ปี3+ปี4

ขั้นตอนที่ 3. ส่งแบบรายงานผลทางการศึกษาด้วยการส่งไฟล์ โดยใช้โปรแกรม Share File ของคณะฯ ขั้นตอน Share File 

หมายเหตุ 

         1.ไฟล์ที่ส่งเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถแก้ไข หรือลบไฟล์ได้ ในกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบไฟล์ อาจารย์ต้องส่งไฟล์ใหม่ โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ลบไฟล์เก่าออกก่อน ติดต่อ คุณ อำภา แก้วมณี โทร.41049 
          2.มีปัญหาหรือขัดข้องในการส่งผลการศึกษา ติดต่อ คุณ พิริณฎา หลวงเทพ โทร.41070 ,41171 

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป