23 สิงหาคม 2562
หลักสูตรปริญญาตรี


บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

            ภาษาอังกฤษ                Bachelor of Accountancy Program

 

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็มภาษาไทย          บัญชีบัณฑิต 

            ชื่อย่อภาษาไทย            บช.บ. 

            ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Accountancy

            ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.Acc.

 

ปรัชญา

มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตสาขาบัญชีให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำวิจัยได้


วัตถุประสงค์

              1. เพื่อสร้างบัณฑิตสาขาบัญชีที่มีความรู้ทางวิชาชีพ ปฏิบัติได้จริง และมีความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

              2. เพื่อสร้างบัณฑิตสาขาบัญชีที่มีคุณธรรม จริยธรรมพร้อมรับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

              3. เพื่อสร้างบัณฑิตสาขาบัญชีให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากการวิจัย

              4. เพื่อสร้างบัณฑิตสาขาบัญชีที่พร้อมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

               2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ

               3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ระบบการศึกษา

               ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร


   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

     1.1 วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

     1.2 วิชาบังคับเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     1.3 วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 


   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ จำนวน 20 หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 70 หน่วยกิต 

     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


รายละเอียดหลักสูตร : Download
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป